42 633 45 45

Aby dobra zostały zakwalifikowane jako majątek osobisty zwany również odrębnym to wg artykułu 33  k.r.o muszą one spełniać następujące kryteria:

– muszą być uzyskane przed ślubem (przed powstaniem wspólności ustawowej)

– muszą być odziedziczone i darowane już w trakcie małżeństwa

– są to prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, np nieruchomości, maszyny, do których mają prawo jako wspólnicy spółki cywilnej

– przedmioty majątkowe służące zaspokajaniu wyłącznie osobistych potrzeb jednego z małżonków np. ubrania, sprzęt rehabilitacyjny

– prawa niezbywalne przysługujące tylko jednemu z małżonków np. prawo dożywocia, prawo alimentów

– przedmioty uzyskane tytułem odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, tutaj wyjątkiem jest renta małżonka przyznana z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej lub zwiększenia jego potrzeb albo zmniejszenia widoków na przyszłość, taka renta objęta jest wspólnością tak samo jak renta ZUS czy emerytura

– należne, ale jeszcze nie wypłacone wynagrodzenie za pracę oraz kwoty należne z tytułu innej działalności zarobkowej, z prowadzenia firmy

– nagrody za osobiste osiągnięcia otrzymane przez żonę lub męża np. nagroda w konkursie piękności, ale premia czy nagroda związana z pracą należeć będzie do majątku wspólnego

– prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, ale tutaj znowu honorarium autorskie czy tantiemy wchodzą w skład majątku dorobkowego

– przedmioty, nieruchomości, ruchomości kupione ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty, które stanowiły majątek osobisty np. działka budowlana kupiona za pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego przez męża.