42 633 45 45

Wspólność majątkowa to szczególny rodzaj wspólności łącznej. Jest to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego, jako całości. Żadne z małżonków nie może rozporządzać ani zobowiązać się do rozporządzenia udziałem, który mu przypadnie w majątku wspólnym w chwili ustania wspólności. W małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej wyróżnić możemy majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z małżonków. Majątki te zwykle w trakcie trwania wspólności ustawowej nie są wyodrębnione i stanowią jedną całość gospodarczą. Wspólność majątkowa powstaje automatycznie w chwili zawarcia małżeństwa chyba, że małżonkowie przed wstąpieniem w związek małżeński podpisali intercyzę. Intercyza inaczej umowa majątkowa małżeńska to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia ustroju małżeńskiego odmiennego aniżeli ustawowy. Umowa majątkowa małżeńska spisywana jest w formie aktu notarialnego, przed lub po zawarciu małżeństwa. Ważną okolicznością umowy jest termin jej podpisania. Sporządzenie intercyzy nie wyklucza wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe przed dniem jej podpisania.